Možná jste si jako výrobci, prodejci nebo i jako návrháři nábytku položili tuto otázku. A my vám teď na ni přinášíme odpověď.

Z obchodního hlediska jako dodavatel e, výrobce nebo prodejce nábytku je tu hned jeden velký důvod a tím jsou výběrová řízení, kde vám testovaný a certifikovaný nábytek pomůže získat lepší hodnocení, a v některých případech se dokonce bez testovaného nábytku s certifi kátem výběrového řízení nemůžete zúčastnit.

Dalším důvodem je povinnost ze zákona. V tomto případě se bavíme hlavně o vybraném typu nábytku do dětských pokojů, nábytku do škol a vzdělávacích institucí, nábytku do veřejného interiéru, o matracích atd.

Třetí a v dnešní době velmi důležit á je také marketingová a celková propagace vašeho brandu. Testované výrobky, které projdou zkouškami kladně, získávají logo „TESTOVÁNO“, které deklaruje, že daný výrobek splňuje požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost, stabilitu atd. Na základě testování lze následně udělit certifikát prokazující shodu výrobku s technickými, případně zákonnými požadavky. Tento fakt má na řadu zákazníků a spotřebitelů velký vliv při výběru a rozhodování, proto slouží jako dobrý marketingový nástroj. Zda nábytek prošel
testováním a je certifi kován , lze následně ověřit na webových stránkách Textilního zkušebního ústavu, s. p., TZÚ.

V neposlední řadě je to také ověření životnosti výrobku, kdy vy jako výrobce nebo prodejce zjistíte a budete mít deklarováno, jak dlouhou životnost nábytek opravdu má. Testování nábytku hodnotí, jak dobře výrobek obstojí, když je testován v rámci jeho očekávané nebo určené funkce.

Jak se testuje?

Testování nábytku je prováděno podle národních, evropských a mezinárodních norem, stejně jako podle klíčových specifikací jednotlivých zemí, jako je například požadavek na BIFMA standard pro americký a kanadský trh.

Kde nechat nábytek otestovat?

Odpověď je zcela jednoznačná: v akreditované laboratoři. Testování v akreditované laboratoři dává totiž všem zainteresovaným stranám jistotu, že nábytek uváděný na trh je vhodný pro daný účel a že jej lze bezpečně používat.

Textilní zkušební ústav, s. p., a jeho akreditovaná zkušební laboratoř nábytku, textilu a podlahovin podle ISO 17025 je národním centrem pro testování a certifikaci těchto výrobků, dále centrem školení, poradenství a výzkumu, vývoje a inovací. Odbornost a technické zázemí dělají z TZÚ, s. p., předního technického a odborného partnera pro dodavatele, výrobce a prodejce nejen na českém, ale také na evropském trhu. V případě potřeby vám pomůže s odbornými nebo znaleckými posudky jako zapsaný znalecký ústav.

Co vlastně znamená a přináší akreditovaný výstup?

Akreditaci lze považovat za určité oprávnění k činnosti testování nábytku a udělování výrobkové certifikace (udělení shody nábytku s normou nebo jiným technickým nebo právním požadavkem). Jestli je zkušební laboratoř akreditovana, se pozná například podle akreditační značky, odkazem na akreditaci, osvědčením a přílohou k osvědčení, kde je uvedený rozsah akreditace.

Akreditace slouží k prokazování odborné způsobilosti a nestrannosti subjektů poskytujících služby v oblasti zkoušení a posuzování shody nábytku.

Laboratoř tak prokázala odbornou způsobilost v průběhu akreditace, zákazníci mají jistotu rovného přístupu. U akreditované laboratoře není potřeba, aby zákazníci kontrolovali odbornost, zda je řádně vedena dokumentace nebo jestli laboratoř používá vhodná zařízení včetně metrologického ošetření, postupy a metody podle aktuálních technických norem. Díky akreditaci získávají zákazníci laboratoře jistotu kvalitně a řádně poskytované služby. Kvalita a odbornost jsou tedy u akreditovaných subjektů zaručeny. Pečlivě tak zvažte, kde a jakým způsobem jste výrobek testovali a zda máte potřebnou dokumentaci!

Jak už bylo zmíněno, testování nábytku podle národních, mezinárodních nebo průmyslových standardů poskytuje konkurenční výhodu a přidává hodnotu výrobkům. Můžete získat jistotu, že budete vědět, jak si váš výrobek stojí v porovnání s potřebnými požadavky a užitnými vlastnostmi reagujícími na dnešní výzvy udržitelnosti, prodlouženého životního cyklu a cirkulární ekonomiky.

TZÚ, s. p., poskytuje zákazníkům komplexní řešení pro zajištění bezpečnosti, kvality a prodlouženého životního cyklu nábytku a jeho jednotlivých komponentů. Zjistíte, jak si váš výrobek stojí v několika základních vlastnostech:

Bezpečnost: Hodnocení bezpečnostních požadavků pro jednotlivé typy nábytku v souladu s požadavky zákona 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Trvanlivost: Hodnocení trvanlivosti (životnosti), pevnosti a stability výrobků, aby splňovaly průmyslové standardy a očekávání spotřebitelů.

Hořlavost: Stanovení požární odolnosti nábytku, potahových látek a výplňových materiálů v souladu s národními a mezinárodními normami a zákony.

Životní prostředí/udržitelnost: Prokázání snížených negativních environmentálních a sociálních dopadů výrobků.

Často kladená otázka: Jak dlouho trvá testování?

Testování trvá podle typu výrobku 2–4 týdny, případná výrobková certifikace 1–2 týdny. Pokud se tedy plánujete účastnit některého výběrového řízení, nechte své výrobky otestovat včas! Textilní zkušební ústav, s. p., nabízí také poradenství s ohledem na dodržování předpisů, potřebu dalších zdrojů nebo překonání průmyslových problémů. Lze využít odborných znalostí k lepšímu uvedení výrobku na trh nebo již při začátku navrhování výrobku, aby měl například lepší vlastnosti s ohledem na vzrůstající trend z pohledu udržitelnosti a prodlouženého životního cyklu výrobku.

Více informací získáte na www.tzu.cz a www.zkusebnanabytku.cz

Foto: archiv firmy